REGULAMINY

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki


Biblioteka szkolna przygotowuje uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz pomaga w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.
1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze, rodzice uczniów i pracownicy szkoły.
2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych odbywa się za pośrednictwem serwisu MOL Net+ ( link dostępny na stronie głównej CKZiU w Ludowie Polskim)
3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
4. Jednorazowo wypożyczyć można 4 książki na okres 4 tygodni..
5. Okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma na tę książkę zamówień.
6. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem
7. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
8. Uczniowie mogą wypożyczać do domu archiwalne numery czasopism gromadzonych w bibliotece.
9. Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na terenie biblioteki. Uczniowie mogą sami wybierać książki potrzebne do pracy
w czytelni.
10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
11. W bibliotece obowiązuje zakaz rozmów przez telefon komórkowy.
12. W bibliotece należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym uczniom
w nauce.

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji


Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie, słuchacze, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
1. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet, przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni oraz korzystania ze zautomatyzowanych katalogów bibliotecznych systemu MOL Optivum.
2. Praca na komputerach jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu u nauczyciela – bibliotekarza.
3. Uczniowie mogą korzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników zakupionych przez bibliotekę.
4. Uczniowie mogą korzystać ze skanera i drukarki do przygotowywania materiałów potrzebnych do lekcji.
5. Fakt przygotowywania wydruku należy zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
6. Należy zwracać szczególną uwagę na poszanowanie praw autorskich twórców programów.
7. Zabrania się:

  • usuwania istniejących plików na dyskach twardych,
  • samowolnego manipulowania sprzętem, włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,
  • instalowania własnych programów,
  • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do biblioteki szkolnej, jak również z dostępnych stron internetowych,
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc.


8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi.
9. Za uszkodzenie komputerów szkolnych oraz urządzeń peryferyjnych w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik, a w przypadku ucznia, jego rodzice (prawni opiekunowie).
10. Przy stanowiskach komputerowych nie należy spożywać posiłków.
11. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących przy korzystaniu ze stanowisk komputerowych nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego prawa korzystania z komputerów, informując o tym Dyrektora

Film promujący szkołę

UWAGA !


Od września 2019r. CKZiU w Ludowie Polskim zapewni uczniom przejazdy na trasie Strzelin – Ludów Polski i Ludów Polski – Strzelin w przypadku braku dogodnych połączeń wynikających ze stałych rozkładów jazdy.


UWAGA !


OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo dodr mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo